இணைவதின் நோக்கம்

DPF – சமூக நீதிக் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் இலக்கால் ஒன்றுபட்ட பலதரப்பட்ட வல்லுநர்களை உள்ளடிக்கிய மன்றமாகும்

 • திராவிட சித்தாந்தம் மற்றும் சமூக நீதி தொடர்பான ஈடுபாட்டைத் வளர்க்க.
 • தமிழகத்தின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் திராவிட சித்தாந்தத்தை விரிவுபடுத்த.
 • திராவிட சித்தாந்தத்தை ஊக்குவிக்கவும், கடந்தகால சாதனைகளை வெளிப்படுத்தவும்
 • தேர்தல் அறிக்கைகள் மற்றும் கொள்கை வகுத்தல் ஆகியவற்றில் பங்களிப்பு.
 • கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் வர்ணனைகளுக்கு பங்களிப்பு செய்து அரசியல் மற்றும் கொள்கை சிந்தனை தலைவர்களாக வெளிப்படுத்தி கொள்ள.
 • துறை சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்த கொள்கை பரிந்துரையை வழங்குதல்.
 • சமூக நீதி மற்றும் ஆளுமை தொடர்பான பகுதிகள் குறித்த கட்டுரைகள் மற்றும் கொள்கை ஆவணங்களை வெளியிட.
 • தங்கள் பகுதியில் மற்றும் தேசிய அளவில் அரசாங்க திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து தணிக்கை செய்து அறிக்கை செய்ய .
 • DPF இல் சேருவதன் மூலம், தொழில் வல்லுநர்கள் இந்நடவடிக்கைகளில் தங்களை தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக்கொள்ள வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்

  1. Personal information

  2. Education and employment

  3. Address Line

  4. Social Media profile